KAIŠIADORIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SPINDULYS“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kaišiadorių lopšelio-darželio „Spindulys“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kaišiadorių lopšelio-darželio „Spindulys“ (toliau – lopšelis-darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, lopšelio-darželio grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, lopšelio-darželio teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, viešos informacijos skelbimo vietą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas – Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“, trumpasis pavadinimas - lopšelis-darželis „Spindulys“. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190502719.

3. Lopšelis-darželis įsteigtas 1976 m. balandžio 2 d.

4. Teisinė forma – biudžetinė, priklausomybė – savivaldybės įstaiga.

5. Savininkas – Kaišiadorių rajono savivaldybė, kodas 111102630, Bažnyčios g. 4, 56121 Kaišiadorys.

6. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, kuri:

6.1. tvirtina lopšelio-darželio nuostatus;

6.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia lopšelio-darželio direktorių;

6.3. priima sprendimą dėl lopšelio-darželio reorganizavimo, struktūros pertvarkos ar likvidavimo;

6.4.priima sprendimą dėl lopšelio-darželio skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

6.5.priima sprendimą dėl lopšelio-darželio buveinės pakeitimo;

6.6.sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Lopšelio-darželio buveinė - Maironio g. 45, 56156 Kaišiadorys.

8. Lopšelio-darželio grupė - ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas 3110.

9. Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas 3111.

10. Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, kodas 31114102.

11. Mokymo kalba – lietuvių.

12. Lopšelis-darželis vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

13. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Kaišiadorių rajono savivaldybės herbu ir lopšelio-darželio pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.